Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Kraamkalender.nl

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Kraamkalender.nl, KvK nr. 53410785, en gevestigd te Hillegom, BTW nummer NL144330283B01 – die gelden voor de diensten van Kraamkalender.nl.

Wij raden je aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Kraamkalender.nl. Door gebruik te maken van de website Kraamkalender.nl, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dit, dat je ervoor instaat dat iemand die van Kraamkalender.nl gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Kraamkalnder.nl heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen op de website. Indien je het gebruik van Kraamkalender.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden, impliceert dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Dienstverlening Kraamkalender.nl
1.1 Kraamkalnder.nl reguleert de communicatie tussen gebruikers en de dienst van Kraamkalender.nl niet inhoudelijk. Kraamkalender.nl heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Kraamkalender.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Kraamkalender.nl beschikbaar stellen. Kraamkalender.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door de gebruikers beschikbaar worden gesteld.

2. Account/Profiel
2.1 Om gebruik te kunnen maken van Kraamkalender.nl, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de website. Kraamkalender.nl kan naar eigen inzicht bepalen of al dan niet een account zal worden verstrekt.
2.2 Je staat er jegens Kraamkalender.nl voor in dat de informatie die je aan Kraamkalender.nl verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hier ons Privacy Statement.
2.3 Je mag zelf geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daar toestemming voor heeft gegeven.
2.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Kraamkalender.nl met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
2.5 Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in de help sectie.

3. Gebruik van de website
3.1 Je staat er jegens Kraamkalender.nl voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Kraamkalender.nl voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de website.
3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht op Kraamkalender.nl niet:
a. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
b. inbreuk maken op rechten van Kraamkalender.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
c. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
d. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van Kraamkalender.nl te omzeilen;
e. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Kraamkalender.nl en/of een derde.

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Je erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Kraamkalender.nl, licentiegegevens en/of gebruikers van Kraamkalender.nl en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Kraamkalender.nl je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of te beluisteren op de wijz en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Kraamkalender.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer, doch niet daartoe beperkt, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Kraamkalender.nl substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
4.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enig intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
4.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Kraamkalender.nl of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Kraamkalender.nl op haar computersystemen.
4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

5. Bestanden uploaden/licentie
5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de website.
5.2 Je erkent en stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Kraamkalender.nl (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld het uploaden daarvan), je automatisch aan Kraamkalender.nl:
a. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub-licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om:
(i) de bestanden, gegevens, en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Kraamkalender.nl;
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotionele doeleinden in verband met de dienstverlening van Kraamkalender.nl;
b. het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Kraamkalender.nl en van de website.
5.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Kraamkalender.nl de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de website.
5.4 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens, en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Kraamkalender.nl door derden kunnen worden gebruikt op een manier die in strijd is met, of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Kraamkalender.nl is niet aansprakelijk voor enig handelen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens, en/of materialen.
5.5 Je bent volledig zelfstanding en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de website maakt, onder meer – maar niet daartoe beperkt- voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens, en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
5.6 Je staat er jegens Kraamkalender.nl voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens, en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Kraamkalender.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of enigszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
Alle door Kraamkalender.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
5.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Kraamkalender.nl, sta je ervoor in dat:
a. je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat gerechtigd bent aan Kraamkalender.nl de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
b. de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy redenen en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Kraamkalender.nl, en dat er geen toestemming of licentie nodig of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van bestanden op de website.
c. je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen.
d. Kraamkalender.nl niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten in welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dat wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties.
e. je per uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

6. Verboden content
6.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Kraamkalender.nl (waarin geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Kraamkalender.nl is of bepaalde content wel of niet is toegestaan).
a. Content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
b. Content die oproept tot geweld en/of lastigvallen van een ander of anderen;
c. Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
d. Content die naar de mening van Kraamkalender.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
e. Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
f. Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van Kraamkalender.nl of derden worden geschonden;
g. Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
h. Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

7. Kennisgeving en onrechtmatige content
7.1 Kraamkalener.nl zal kennisgevingen van inbreuken of rechten van derden door gebruikers van Kraamkalender.nl onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van Kraamkalender.nl inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via info@kraamkalender.nl.
Deze kennisgeving dient:
a. de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Kraamkalender.nl;
b. een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is;
c. contactinformatie te bevatten waar Kraamkalender.nl contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
d. een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
e. te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
f. indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreuk makend is;
7.2 Kraamkalener.nl behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft;
7.3 indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Kraamkalender.nl worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt;
7.4 Kraamkalener.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar rechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Kraamkalender.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
7.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Kraamkalender.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Kraamkalender.nl lijdt, nog zal kunnen lijden of die Kraamkalender.nl dient te maken in verband met een dergelijk aanspraak, waaronder mede begrepen, doch niet daartoe beperkt, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
7.6 Kraamkalener.nl zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8. Stopzetten van beschikbaarheid diensten
8.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Kraamkalender.nl ten diensten staan, is Kraamkalender.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Kraamkalender.nl (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
a. je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
b. we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan Kraamkalender.nl kunnen toebrengen;
Kraamkalener.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
8.2 Kraamkalener.nl garandeert niet dat de dienst van Kraamkalender.nl ten allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

9. Privacy
9.1 Door het gebruik van de website ben je gebonden aan ons Privacy Statement.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Kraamkalener.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Kraamkalender.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
10.2 Kraamkalener.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Kraamkalender.nl verricht en/of jouw gebruik van de website.
10.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan schriftelijk bij Kraamkalender.nl meldt.
10.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Kraamkalender.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kraamkalender.nl (eigen handelen) zelf en/of het bestuur van Kraamkalender.nl uit te sluiten.

11. Overige bepalingen
11.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
11.2 Onverminderd eventueel voor Kraamkalender.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Kraamkalender.nl voor het gebruik van de website te bewaren, is Kraamkalender.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomt voor jou toegankelijk te houden.
11.3 Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
11.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.